Jaaroverzicht 2015

Jaaroverzicht 2015

Tijdens het schrijven van het jaarverslag komen we er altijd achter hoeveel we gedaan hebben in een jaar. Dingen waar we trots op zijn, die we niet hadden verwacht (zoals de zomerstorm). Afgelopen jaar hebben we ook ons nieuwe beleidsplan 2015 - 2019 gepresenteerd met als titel ‘Gezonde natuur in een levend landschap’. Het beheer en de ontwikkeling van natuur blijven onze kerntaken. Daarnaast zijn natuurbeleving en natuurbetrokkenheid onmisbare extra doelstellingen voor een gezonde toekomst.

Ik wens u veel leesplezier!

Martin Jansen,
directeur van Het Flevo-landschap

In het kort

Het Flevo-landschap kijkt terug op een jaar met veel positieve energie en mooie resultaten. Tijdens de goed bezochte regiobijeenkomsten in de herfst met onze begunstigers is toegelicht hoe Het Flevo-landschap bijdraagt aan het verhaal van Flevoland en wat de verdere plannen zijn. Veranderingen die de afgelopen jaren zijn ingezet, krijgen steeds meer effect. Dit is te merken aan systematischer werken en toegenomen kwaliteit in het natuurbeheer, meer daadkracht in publieks­activiteiten, grotere betrokkenheid van vrijwilligers, betere zichtbaarheid en ook heel belangrijk: meer werkplezier. Meer mensen en partners willen wat met Het Flevo-landschap. Natuurlijk zijn er ook nog stappen te zetten, bijvoorbeeld in eigentijdse sponsoring, aangaan van partner­schappen, en daarnaast in prioritering en het stroomlijnen van werkprocessen om de werklast hanteerbaar te houden.

De communicatie met onze omgeving is geïntensiveerd. Het vernieuwen van de website, de digitale nieuwsbrief, re-styling van ons magazine dragen allemaal bij aan een betere bekendheid van onze gebieden en de activiteiten die er worden georganiseerd. Ons werk wordt er zichtbaarder door.

De resultaten van het werk aan de basis van Het Flevo-landschap, het natuur- en landschapsbeheer, worden bij de doelstellingen toegelicht. Opvallend dit jaar is de uitbreiding van de inzet van vrijwilligers in het beheerwerk. Mooie resultaten zijn geboekt met nieuwe afspraken rond natuurbegrazing.

De gebiedsprogrammering heeft meer slagkracht gekregen. Op Schokland was daarbij de visie Schokland Tijdloos Mysterie leidend. In Almere stond centraal het betrekken van de inwoners aan de westzijde van de stad bij de ontwikkeling van de Pampushout en de Trekvogel als “kiem van Almere”. In het Natuur­park Lelystad waren naast de grote grazers nieuwe formules als WILDkamperen en de Streekmarkt publiekstrekkers, en niet te vergeten de Kerstmarkt.

In het programma Nieuwe Natuur Flevoland zijn weer stappen verder gezet. Het gaat om lange termijn projecten, dus: eerst denken dan doen. In overleg met de Provincie is fors gewerkt aan de verdieping van het inhoudelijk concept van de projecten Noorderwold-Eemvallei, Gouden Rand Pampushout, Plan natuur Schokland (Zuidpunt). Met de Provincie is ook nagedacht over verantwoord en werkbaar management van de projecten en het proces van samenwerking met andere projectindieners. Met de gemeente Almere is overeenstemming bereikt over een grote investering in de ontwikkeling tot stadsbos van de Pampushout-zuid (bosontwikkeling, fiets- en wandelpaden, aanleg kiem).

Ook dit jaar zijn de Zomerbijeenkomst, de Veldacademie en drie Regiobijeenkomsten gehouden.

Het jaar 2015 werd op feestelijke wijze afgesloten met de beleving van Waterlicht op Schokland. Dankzij een goede samenwerking tussen waterschap Zuiderzeeland (die het initiatief nam, waarvoor dank), gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland en Het Flevo-landschap konden ruim 20.000 mensen van dit kunstobject van Daan Roosegaarde genieten.

Beleidsplan 2015 - 2019

In het voorjaar van 2015 is het beleidsplan met als titel ‘Gezonde natuur in een levend landschap; voor, met en door Flevolanders’ voorgesteld.

Wij zeggen wel eens: 'natuur is gratis, maar het beheer ervan niet'. Daarom zullen wij steeds vaker een beroep op de samenleving doen. Wij wonen als Flevolanders niet alleen tussen al die prachtige natuurgebieden van Het Flevo-landschap en genieten daarvan, wij zijn als burger uiteindelijk ook degenen die voor natuur en natuurbehoud moeten opkomen. Zonder diepgeworteld draagvlak geen natuurbeheer van belang. 'Voor, met en door de Flevolanders' zult u dan ook regelmatig in het nieuwe beleidsplan lezen. Wij willen het draagvlak vergroten door mensen te laten participeren in en daadwerkelijk te betrekken bij ons werk.

Beleidsplan 2015-2019

Onze gebieden

Zuidelijk Flevoland
De zomerstorm van 25 juli heeft aanzienlijke schade aangericht. Vooral de bossen bij Almere, het Vaartsluisbos heeft het zwaar te verduren gekregen en enkele vakken en lanen in de Pampushout.

In de Ooievaarplas is in samenwerking met een agrariër begrazing met blaarkoppen gestart. Gezien de ligging nabij de A6 was het plaatsen van een degelijk raster nodig. De eerste positieve effecten op de natuur zijn al zichtbaar, de structuur in het bos wordt beter.

Naast de diverse excursies en workshops die vanuit de Trekvogel worden georganiseerd in de omliggende gebieden (Lepelaarplassen, Wilgenreservaat en Natte Graslanden) is in mei de kleine streek- en infomarkt Begroet de Zomer gehouden. Ondanks het onstuimige weer kwamen er honderden bezoekers op af.

In de Pampushout is vanaf april tot en met september elke woensdagmiddag de Boskantine voor kinderactiviteiten om zo kinderen en bewoners van Almere Poort en Muziekwijk aan ons te binden.

Lelystad en omgeving
Eind 2015 hebben we Durkan mogen verwelkomen. Een nieuw mannetjes Wisent die de komende jaren voor nakomelingen mag gaan zorgen binnen de winstenkudde.

Een nieuw concept wat in 2015 is uitgevoerd is ‘WILDkamperen’. Normaal gesproken is het niet toegestaan, maar tijdens dit exclusieve weekend was het mogelijk om je tent op te zetten in het Natuurpark. Zo’n 30 tenten stonden verspreid rond de Waterlely en bij de Prehistorische Nederzetting. Op zaterdag werden de activiteiten aangevuld met een Streekmarkt. Veel lokale producenten uit de omstreken konden hier gekocht worden.

In Natuurpark Lelystad hebben in 2015 enkele grote evenementen plaatsgevonden:
Kerstmarkt (8.000 bezoekers) en rondritten met de menvereniging (200 mensen). Ook heeft de Kunstenaarsvereniging Flevoland weer een kunstroute aangebracht in de Grote Plas.

In het Knarbos is het begrazingsgebied vergroot. Er komt een combinatie van koeien en Shetlandpony’s. De wandelroute zal door de kern worden gelegd, waardoor de beleving voor de bezoeker spannender wordt.

De Noordoostpolder
In de natte gebieden is peilbeheer uitgevoerd, zijn riet en ruigte gefaseerd gemaaid en is bosopslag verwijderd. Het maaien betrof in 2015 voornamelijk het Toppad en de natte zone op Schokland.

Een hoogtepunt in 2015 was het evenement ‘Waterlicht’. Ongeveer 20.000 mensen genoten op 28 en 29 december van een spectaculair Laserspektakel. Opnieuw werd Schokland, door middel van een speciale lichtshow, onder water gezet.

Onze (beheer)plannen

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan verschillende beheerplannen. Het Flevo-landschap omschrijft hierin hoe de natuur wordt beheerd en hoe het natuurgebied de komende jaren zich zal ontwikkelen. Er wordt zoveel mogelijk gekeken naar de natuurlijke omgeving en er wordt daarbij samengewerkt.

De beheerplannen voor Schokland (overloop 2014), Gorzenveld, Gruttoveld, Wilgenreservaat en Natuurpark Lelystad zijn opgesteld en vastgesteld. De beheerplannen voor Greppelveld, Casteleynsplas en Robert Morris zijn grotendeels klaar. Voor de Burchtkamp is een uitgebreide beheerevaluatie uitgevoerd, het beheerplan is onder handen.

Euraziatische dieren
In 2015 stonden de wisenten van het Natuurpark volop in de schijnwerpers. De verhuizing van een deel van de kudde en de komst van de nieuwe stier Durkan, zorgden ervoor dat niet alleen de lokale en provinciale media, maar ook de landelijke media aandacht besteedden aan deze bijzondere diersoort. In onze communicatie is benadrukt dat de wisent een schaarse diersoort is en Het Flevo-landschap een belangrijke rol heeft in het behoud van dit dier.

Help mee!

Wij zijn zeer blij met onze vrijwilligers. Zij vervullen een onmisbare rol. In het najaar zijn beheervrijwilligers geworven en gevonden. De eerste pilots zijn geweest in het Larserbos en het Toppad op Urk. De ontwikkeling van het vrijwilligerswerk voor monitoring is eveneens gestart. 

Onze partners

Het Flevo-landschap ervaarde ook dit jaar weer de steun van de provincie Flevoland. Niet alleen in financiële zin maar ook in betrokkenheid. Bijvoorbeeld ambtelijk rond het beleidsplan en tijdens ontmoetingen met en werkbezoeken van het nieuwe provinciaal bestuur. Ook weet Het Flevo-landschap zich gesteund door vele andere partijen zoals gemeenten, Waterschap, partners uit het bedrijfsleven, organisaties die natuur en landschap in Flevoland een warm hart toedragen. Daarvoor dank en veel waardering. De samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland is verder geïntensiveerd.

De jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij is heel waardevol voor Het Flevo-landschap. Deze bijdrage maakt het mogelijk om investeringen in natuurkwaliteit en -beleving te doen. En last but not least zijn we onze ruim 12.000 begunstigers en onze bedrijfsvrienden in Flevoland dankbaar voor hun steun. Het is onze omgeving die een blijvende inzet voor natuur en landschap mogelijk maakt. Daar varen natuur, landschap en de Flevolanders wel bij.

Onze organisatie

Raad van Toezicht (per 31-12-2015)
Dhr. L.T. van Bloois (voorzitter audit commissie)
Dhr. H. Dijksma (voorzitter en remuneratie commissie)
Dhr. E.D. Ekkel
Mw. Y.J. Hopman (remuneratie commissie)
Dhr. J.H. Sweers (audit commissie)
Mw. G.N Sweringa (vice-voorzitter, plaatsvervangend lid remuneratie commissie)

De Raad van Toezicht en de bestuurder onderschrijven de drie principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. De drie principes zijn:

  • Onderscheid toezicht, besturen en uitvoeren
  • Effectiviteit en efficiency van bestedingen
  • Omgang met belanghebbenden

Directeur-bestuurder: Martin Jansen

Het Flevo-landschap heeft ANBI-status en CBF-keur.

Algemene informatie

Stichting Het Flevo-landschap
Vlotgrasweg 11
8219 PP Lelystad

Tel: 0320 286 111
info@flevolandschap.nl
KvK: 410 230 12

RSIN: 009036210
Bankrekening: NL97RABO0356013820
t.n.v. Stichting Flevo-landschap

Download hier het jaarverslag 2015

Jaarrekening 2015

Oudere jaarverslagen

Klik hier om het jaarverslag 2014 te bekijken.

Klik hier om het jaarverslag 2013 te bekijken.

Klik hier om het jaarverslag 2012 te bekijken.

Klik hier om het jaarverslag 2011 te bekijken.

Klik hier om het jaarverslag 2010 te bekijken.

Klik hier om het jaarverslag 2009 te bekijken.

Klik hier om het jaarverslag 2008 te bekijken.

Klik hier om het jaarverslag 2007 te bekijken.

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!