Over het gebied

Een gevarieerd gebied waarvan de kern bestaat uit moerassige, met klei volgespoten zandwinputten. Het gebied is rijk aan vogels en is een groeiplaats van bijzondere planten dankzij het kalkrijke pleistocene zand dat her en der nog aanwezig is. Op een deel van het gebied, grenzend aan de Meerkoetenweg wordt graan, luzerne en gras verbouwd.

Snack voor ooievaars

Dankzij de gevarieerde inrichting broeden er tientallen vogelsoorten in De Burchtkamp, waaronder dodaars, kleine plevier, kwartelkoning, oeverzwaluw, grasmus, roodborsttapuit, blauwborst, rietzanger, snor en baardman. Grauwe ganzen grazen graag op de graanakkers en grasvelden om vervolgens op de plassen te gaan slapen. De ooievaars van Natuurpark Lelystad komen maar wat graag naar De Burchtkamp. Zodra de luzerne wordt geoogst, vinden ze er muizen, hun favoriete snack.

Zandwinning

Al voor het droogvallen van Oostelijk Flevoland is er zand gewonnen in dit deel van Flevoland. De zandwinputten zijn daarna volgespoten met klei en vormen de moerassige delen van het natuurgebied. De begroeiing rondom de moerassen is ruig en bestaat vooral uit brandnetel, distel, smeerwortel, kleefkruid en oude, sterk bemoste vlierstruiken.

In dit deel van Flevoland komt het pleistocene zand hoog in de bodem voor. Enkele jaren geleden is in een deel van het gebied de ongeveer 50 centimeter dikke kleilaag ontgraven en verwerkt in vloeiende heuvels. Een deel van de vrijgekomen zandlaag is tot ongeveer twee meter diepte afgegraven waardoor een plas met een zanderige bodem is ontstaan. In deze plas zijn enkele eilandjes uitgespaard en de taluds rond de afgraving zijn heel flauw afgewerkt. Op de zanderige bodem hebben zich interessante plantensoorten gevestigd, waaronder moeraswolfsklauw, ronde zonnedauw, rietorchis, rondbladig wintergroen en moerasdroogbloem.

Kiekendievenreservaat

De riet- en ruigtevelden in De Burchtkamp waren in de jaren ’60 van de vorige eeuw een zeer belangrijk gebied voor de bruine, blauwe en grauwe kiekendief. De kiekendieven vonden voedsel in de omliggende ruigtes en uitgestrekte graanvelden en broedden in de natte rietvelden van de voormalige zandwinputten en de distel- en brandnetelvelden rond deze moerassen. Er kwamen zoveel kiekendieven voor dat het gebied de bijnaam “Kiekendievenreservaat De Burchtkamp” kreeg! Door zijn opvallende aanwezigheid is de kiekendief de mascotte van Flevoland geworden.

Deze pionierende roofvogel verdween vrijwel volledig in het gebied toen de ontginningsperiode voorbij was en de A6 werd aangelegd. Door het uitgroeien van bomen en struiken werden de omstandigheden gaandeweg minder geschikt voor kiekendieven. In de jaren ’80 is het moeras verjongd door de bovengrond van de verdroogde zandwinputten af te graven. Ondertussen werd nagedacht over de kansen en mogelijkheden die het terrein bood. Af en toe broedt nog een bruine kiekendief in het moerasgedeelte, ook komen er nog geregeld kiekendieven in De Burchtkamp foerageren. De gouden tijden van het Kiekendievenreservaat zijn echter voorbij.

Kalkrijk zand

In 1998 werd de Burchtkamp nieuw leven ingeblazen door het afgraven van de kleiige bovengrond op een deel van het terrein waar het pleistocene zand dicht onder de oppervlakte zat. In dit 18 hectare grote zandige deel is ook een nieuwe plas gegraven. De waterstand in deze plas wordt bepaald door neerslag en verdamping en reageert sterk op de grondwaterstand in de omgeving. Ook zijn er in de plas enkele eilandjes gehandhaafd.

De Zanderij, zoals het natuurontwikkelingproject wordt genoemd, leverde een nieuw, in Flevoland zeldzame biotoop op: kalkrijk zand. Hier heeft zich de afgelopen jaren een soortenrijke vegetatie met bijbehorende insectenfauna ontwikkeld. Ook voor vogels is deze plas een aanwinst. Grote aantallen eenden en grauwe ganzen gebruiken de plas als rustgebied en op een van de eilandjes heeft een kolonie oeverzwaluwen zich gevestigd. De zwaluwwand wordt jaarlijks door vrijwilligers onderhouden.

Locatie

Enkele kilometers ten zuiden van Lelystad; tussen de Meerkoetenweg en de A6.

Praktische informatie

Geen vrije toegang

De Burchtkamp is niet toegankelijk voor publiek. Je kunt je auto parkeren aan de weg en vanaf hier is het gebied met een verrekijker te beleven. Excursies zijn mogelijk op aanvraag.

Verrekijker aanbevolen

Vanaf de weg kun je met een verrekijker het gebied bekijken.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?