Werkzaamheden

Met regelmaat zijn wij (of andere partijen zoals Rijkswaterstaat, het Waterschap of de provincie) aan het werk in of bij onze gebieden. Hieronder vind je een overzicht van de werkzaamheden die op dit moment worden uitgevoerd en met welke reden dat gebeurt.

Actuele werkzaamheden

Het Flevo-landschap beheert op verschillende locaties in Flevoland landschapselementen. Daaronder ook de bomenrij langs de Larserringweg in Lelystad die al op oude luchtfoto’s te zien is, zogenoemde ‘landschappelijke beplanting’.

De huidige eiken zijn eind jaren negentig en in 2014 geplant. Jonge eiken kunnen zich ontwikkelen tot monumentale bomen als hun boomkronen niet in elkaar gaan groeien. De Larserringweg kan zich daarmee ontwikkelen tot een imposante eikenlaan. Tegelijkertijd blijft er voor passanten, onder de bomen doorkijkend, volop zicht op het open landschap.

Rijbeplanting

Bij rijbeplanting worden meer bomen neergezet dan uiteindelijk nodig zijn voor een monumentale laan. Dat wordt gedaan om twee redenen. Een, er zijn altijd bomen die niet goed aanslaan of zich niet mooi ontwikkelen. Twee, als bomen nog klein zijn, geef je met meer bomen passanten vanaf het begin toch het gevoel van een laan. Als de jonge bomen flink zijn gegroeid en er wordt dan gedund, dan blijft het laanbeeld overeind.

Ruimte voor verdere groei

De boomkronen van huidige eiken hebben zich inmiddels zover ontwikkeld dat het belangrijk wordt ruimte te maken voor hun verdere groei. Daarom gaat de laanbeplanting langs de Larserringweg worden gedund. Dat wil zeggen dat er bomen tussenuit wordt gehaald om de andere meer ruimte te geven. Met de huidige grootte van de eiken zal het beeld van een eikenlaan intact blijven en ontstaat perspectief voor een monumentale laan. Oudere bomen herbergen daarnaast meer soorten vogels en insecten, en nemen relatief meer CO2 op. Bij dit soort reguliere dunningen in het kader van beheer geldt geen compensatieplicht.

De dunning staat gepland voor de nazomer van 2024.

In de Kamperhoek hebben grondwerkzaamheden plaatsgevonden voor behoud en verhoging van de aantallen moerasbroedvogels en libellen. Daarnaast is de oeverzwaluwwand opnieuw opgebouwd dieper in het gebied. Voor een betere beleving volgt nog een kijkhut op een nieuwe terp. Het gebied moet eerst meer opdrogen voordat deze gebouwd kan worden. Tijdelijk is er dus geen kijkhut. Lees meer over de impuls aan het gebied de projectpagina.

Afgeronde werkzaamheden

In de Beverplas gaan baggerwerkzaamheden plaatsvinden om de waterkwaliteit terug op peil te brengen en de plas als open water te behouden. Het slib blijft in het gebied.

De laatste twee weken van 2023 voert de Gemeente Almere werkzaamheden uit aan het Lepelaarpad vlakbij de brug over de Trekvogelpad bij de Lepelaarplassen. De toegang van het Lepelaarpad wordt hier verbreed zodat landbouwvoertuigen, die beheer in het gebied uitvoeren, makkelijker het pad op kunnen rijden. De werkzaamheden zullen ongeveer een week duren en het pad zal in die periode niet toegankelijk zijn vanaf het Trekvogelpad. Vanaf de toegang bij de wijk Noorderplassen blijft het pad wel bereikbaar voor fiets- en wandelverkeer.

In het noordwestelijke deel van de Pampushout, ruwweg tussen de Pampushavenweg en de Boegdreef, vindt deze maanden regulier bosonderhoud plaats. Het bos is verdeeld in vijf blokken en in een cyclus van vijf jaar is ieder jaar in een blok onderhoud gepland. Zo dunnen we het bos in fasen. Het geeft grote bomen meer ruimte om door te groeien. Ook de ondergroei en andere jonge bomen kunnen zich beter ontwikkelen. Het bos blijft zo vitaal. Bomen die aan het eind van hun levenscyclus zitten en gevaar voor bezoekers opleveren worden tijdens deze werkzaamheden verwijderd. De werkzaamheden duren enkele maanden.

We begrijpen dat bomenkap een nare aanblik kan bieden. Tegelijkertijd is het genoemde onderhoud nodig voor de vitaliteit van het bos en de veiligheid van bezoekers. Dankzij de voedzame bodem in Flevoland (en het groeivermogen van de nieuwe aanplant) zal het bos er over afzienbare tijd weer prachtig bij liggen.

Zie ook onze informatiepagina: Hout uit eigen gebieden.

In het Larserbos voeren we dunningswerkzaamheden uit. Andere bomen krijgen zo meer licht en ruimte. Langs de paden verwijderen we bomen die een gevaar voor passanten kunnen gaan opleveren door takbreuk of omvallen. Ook zetten we langs paden struiken terug, voor het eerst in tien jaar. Het zal deze paden weer ruimer maken.

De werkzaamheden concentreren zich in het oostelijk deel van het Larserbos.

In oktober starten de werkzaamheden op de voormalige akker in het Larserbos. Die krijgt een upgrade met poelen en bosschages. De wandelroutes blijven beschikbaar, na afronding wordt de blauwe wandelroute een stukje verlegd om de akker nog mooier te beleven. Bekijk ook de projectpagina.

Na afronding gaat de aannemer verder in het Heggenlandschap, met onderhoud en aanleg van poelen. Het gebied is dan net als anders gesloten voor publiek. Grondverplaatsing is alleen in het gebied zelf. Lees verder op de projectpagina.

In oktober starten de werkzaamheden op de voormalige akker in het Larserbos. Die krijgt een upgrade met poelen en bosschages. De wandelroutes blijven beschikbaar, na afronding wordt de blauwe wandelroute een stukje verlegd om de akker nog mooier te beleven. Bekijk ook de projectpagina. Na afronding gaat de aannemer verder in het Heggenlandschap, met onderhoud en aanleg van poelen. Het gebied is dan net als anders gesloten voor publiek. Grondverplaatsing is alleen in het gebied zelf. Lees verder op de projectpagina.

Uit veiligheidsoverwegingen was het natuurfietspad langs de Larservaart tijdelijk gesloten. Door extreme algengroei – zeker in combinatie met vocht en bevriezing – werd het fietspad regelmatig op bepaalde plekken zo glad, dat veilig fietsen niet mogelijk was.

In 2023 heeft de gemeente Lelystad het beheer van het fietspad overgenomen van Het Flevo-landschap. Het pad is inmiddels grondig schoongemaakt en dit najaar weer geopend voor fietsverkeer. Informatie over het fietspad is op te vragen bij de gemeente.

Bekijk de omleidingsroute met een toelichting op de sluiting.

Vanaf eind juli is er groot onderhoud aan de Natte Graslanden bij de Lepelaarplassen. Het gaat om herstel van openheid, greppels en broedeilandjes. Bekijk ook de projectpagina.

In de derde week van augustus zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan het schelpeneilandje voor observatiehut De Lepelaar in de Lepelaarplassen. Zo zal de opkomende vegetatie worden verwijderd, worden er kleine reparaties uitgevoerd en zullen er extra schelpen en grind worden aangebracht. Na deze ingrepen is het eiland weer klaar voor de winter en het komende broedseizoen. De werkzaamheden duren van maandag 21 tot en met vrijdag 25 augustus en kunnen in die periode voor overlast zorgen.

Vanaf maandag 17 oktober worden er op verschillende plekken in Natuurpark Lelystad bomen gezaagd. Dit doen we om verschillende redenen:

  • Sommige bomen zijn ziek en worden instabiel. Deze bomen kunnen spontaan omvallen of takken verliezen. We verwijderen deze bomen zodat zij geen risico vormen voor langslopende bezoekers of de omheiningen van de dierenverblijven.
  • Op sommige plekken zijn bospercelen zo dicht geworden dat er een muur van groen ontstaat. Op bepaalde plekken herstellen we de oorspronkelijke doorkijkjes om het parklandschap weer te benadrukken.
  • Op sommige plekken willen we specifieke bomen de ruimte (en het licht) geven zodat zij kunnen uitgroeien tot grote, solitaire bomen.

Een deel van het hout blijft achter in het gebied om als voedsel en huisvesting te dienen voor insecten, schimmels en planten. Een ander deel gaan we gebruiken voor de natuurlijke drainage op de parkeerplaats. Het hout dat daarna nog overblijft wordt verkocht als duurzaam bouwmateriaal.

Onze beheerders gaan tussen 30 januari en 24 februari 2023 aan de slag in de Flevohout. De werkzaamheden richten zich voornamelijk op het verwijderen van bamboe. Bamboe is een woekerende soort die zich momenteel sterk verspreidt in het bos en dat willen we voorkomen. Tijdens de werkzaamheden zal het fietspad tussen de anaconda en de Larservaart tijdelijk afgesloten zijn.

Het langgerekte Flevohout is rond 2000 aangeplant als voorbeeldbos en testtuin voor de productie van duurzaam bouwmateriaal. In het bos zijn bovendien diverse soorten aangeplant om te onderzoeken hoe deze reageren op klimaatverandering. Er zijn vooral boomsoorten geplant die nog niet zoveel worden gebruikt, zoals bamboe, zoete kers, zwarte noot en robinia (ook wel pseudoacacia genoemd). Ook de plantverbanden zijn experimenteel: op de ene plek staan vakken bestaande uit één boomsoort, op andere plekken gemengde vakken. Dit alles om te onderzoeken hoe het bos zich ontwikkelt.

In de Pampushout, in het stadsbosdeel nabij de Kiem, ten noordwesten van het Van Wagtendonkpad, vindt regulier bosonderhoud plaats. Het bos is verdeeld in zes blokken en in een cyclus van zes jaar is ieder jaar in een blok onderhoud gepland. Zo dunnen we het bos in fasen. Het geeft grote bomen meer ruimte om door te groeien. Ook de ondergroei en andere jonge bomen kunnen zich beter ontwikkelen. Het bos blijft zo vitaal. Bomen die aan het eind van hun levenscyclus zitten en gevaar voor bezoekers opleveren worden tijdens deze werkzaamheden verwijderd.

In enkele bosvakken vindt eindkap plaats van alle bomen. Dit zijn vakken met essen die zijn aangetast door de essentaksterfte. Dit is een agressieve schimmelziekte waaraan de bomen doodgaan. Essentaksterfte is helaas niet te behandelen. De bomen verzwakken tot ze uiteindelijk omvallen.

De werkzaamheden duren enkele maanden.

We begrijpen dat gekapte bomen en kale bosvakken een nare aanblik kunnen bieden. Tegelijkertijd is het genoemde onderhoud nodig voor de vitaliteit van het bos en de veiligheid van bezoekers. Dankzij de voedzame bodem in Flevoland (en het groeivermogen van de nieuwe aanplant) zal het bos er over afzienbare tijd weer prachtig bij liggen.

Voor de duidelijkheid: de werkzaamheden vinden plaats binnen ons eigen natuurterrein. Het gaat hier dus niet om het bosgebied waar plannen voor woningbouw voor waren.

We verwachten in de winter van 2023-2024 nieuwe inheemse bomen te planten in deze vakken, zoals eik, beuk, esdoorn, populier en berk. Zo hebben we ook begin dit jaar bijna 14.000 (!) nieuwe bomen aangeplant.

Zie ook onze informatiepagina: Hout uit eigen gebieden.

Landschapskunstwerk Observatorium Robert Morris, tussen Lelystad en Dronten, wordt binnenkort gerenoveerd. Van 14 maart tot 16 april 2022 vinden er verschillende werkzaamheden plaats op en rond het Observatorium. Het fietspad langs het kunstwerk wordt verwijderd en vervangen door een betonpad. Daarnaast wordt de ingang verplaatst en de onderdoorgang van het kunstwerk opgeknapt. Het gebied zal door de werkzaamheden in de genoemde periode slecht toegankelijk zijn.

Er komen de laatste tijd vragen binnen over de bomenkap en snoeiwerkzaamheden rondom ons gebied ‘het Trekvogelgraslandje’ bij de Lepelaarplassen. Wat is er precies aan de hand? En wie is er verantwoordelijk voor welke ingrepen? Lees hier meer over de werkzaamheden.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?