Snoeiwerkzaamheden Trekvogelgraslandje

Er komen de laatste tijd vragen binnen over de bomenkap rondom ons gebied ‘het Trekvogelgraslandje’ bij de Lepelaarplassen. Wat is er precies aan de hand?.

Weidevogelgebied

De laatste jaren zagen we een sterke achteruitgang van aantallen vogels op het Trekvogelgraslandje. Dat was reden tot zorg, omdat het Trekvogelgraslandje bij uitstek bedoeld is om weidevogels een foerageer-, rust- en broedgebied te bieden. Er is vervolgens door meerdere partijen onderzocht wat de aanleiding was voor deze teruggang. Rapportages van Sovon Vogelonderzoek Nederland en Bureau Waardenburg (in het kader van het Natura 2000-beheerplan) én analyse van de vogeltelgegevens leidden tot de conclusie dat het gebiedje steeds sterker besloten raakte door (hoge) bomen en struiken.

Gebied weer open maken

De oplossing was simpel: verwijder deze hoge beplanting en het gebied wordt weer open. Deze maatregelen staan in ons beheerplan voor het gebied en deze is uitgebreid besproken en gedeeld met onder meer de Vogelwacht en de Wetlandwacht(en). Om het gebied weer ‘open’ te maken, zijn vorig jaar werkzaamheden uitgevoerd in de strook tussen het Trekvogelgraslandje en het fietspad (dat de ‘oostrand’ vormt van het Trekvogelgraslandje). Hierbij hebben we met name bomen verwijderd. De struiklaag en ondergroei is bewust zoveel mogelijk ongemoeid gelaten.

Vogelbosje

Aan de noordelijke zijde van het gebied liggen de Hoge Vaart, de sluis en de Oostvaardersdijk. Deze percelen zijn eigendom van Waterschap Zuiderzeeland en grenzen aan de gebieden van Het Flevo-landschap. Ook dit gebied was de afgelopen jaren sterk verruigd door het achterwege blijven van onderhoud. Het Flevo-landschap heeft het Waterschap gevraagd om ook op haar percelen de openheid te verbeteren in het belang van de weidevogels. Omdat er sowieso onderhoud gepland stond om de dijk beter te kunnen monitoren, heeft het Waterschap intensief ingegrepen. De rietzone langs de dijk ter hoogte van Kwelplas en Kwelzone is gemaaid en alle beplanting aan de dijkvoet is verwijderd. Dit intensieve beheer is ook uitgevoerd in de driehoek Hoge Vaart, Oostvaardersdijk en Trekvogelgraslandje. Hierbij is het bosje naast de sluis gekapt, een bosje dat volgens veel vogelliefhebbers een bijzonder rijk vogelgebied was.

Toekomst

Als natuurbeherende organisatie begrijpen we de ontstane commotie en betreuren we het volledig verdwijnen van het bosje naast de sluis. Het Waterschap heeft echter de belangrijke taak om voor veilige dijken en droge voeten te zorgen bij de bewoners van Flevoland. Het Flevo-landschap heeft geen zeggenschap over de percelen van het Waterschap, het beleid en beheer dat daarop van toepassing is en de keuzes die worden gemaakt om de veiligheid te waarborgen.

In de toekomst zullen we bij intensieve beheerwerkzaamheden rond onze gebieden nog meer in detail overleggen met alle betrokken partijen om de impact van de werkzaamheden vooraf inzichtelijk te hebben en hier beter over te kunnen communiceren.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?