‘t Zand A72

Over het gebied

Voormalig zanddepot met een grote natuurlijke variatie, ontstaan door hoogteverschillen, wisselende waterstanden en kalkrijke grond. ’t Zand A72 bestaat uit bloemrijk grasland en natuurbos en kent een grote vogel- en insectenrijkdom.

Kavelnummer

De naam ’t Zand A72 verwijst naar de verkaveling van Flevoland. Na de drooglegging werd de polder ingedeeld in secties en elke sectie in ruim honderd kavels. Iedere kavel kreeg een letter (sectie) en een cijfer (kavel). De nummering stond op plankaarten en op bordjes op de hoeken van de kavels. De polderwerkers konden zo elke plek in het uitgestrekte kale gebied snel vinden. Nu ligt kavel ’t Zand A72, een voormalig zanddepot, temidden van biologisch-dynamische landbouwbedrijven. Het is een belangrijk brongebied van sluipwespen, roofwantsen, roofmijten en andere nuttige insecten.

Duinvallei in de polder

’t Zand A72 heeft haar bestemming natuurgebied niet voor niets gekregen. Op de onbegroeide zandige plekken komen veel bijzondere insecten voor, zoals zeldzame graafwespen, sluipwespen en zandbijen. Deze hebben namen als roodbuikje, bleekvlekwespbij, grijze zandbij en roodzwarte dubbeltand. De variatie in hoogteligging en waterstand, gecombineerd met kalkrijk zand, zorgt ervoor dat er bijzondere plantensoorten groeien die kenmerkend zijn voor kalkrijke natte duinvalleien. Voorbeelden zijn moerasmelkdistel, addertong en vierzadige wikke. Ook staan er orchideeën, zoals brede wespenorchis en rietorchis.

Nachtegaal

Behalve vlier en wilg zijn er struiken als rode kornoelje, zwarte bes, braam en framboos in ’t Zand ontkiemd. Het soortenrijke struweel trekt veel zangvogels aan, zoals tuinfluiter, zwartkop, putter, fitis, grasmus, tuinfluiter en tjiftjaf. Het bos, dat stilaan ouder wordt, trekt steeds meer kenmerkende soorten zoals kleine bonte specht, havik en grote lijster. In het voorjaar is de welluidende zang van de nachtegaal te horen. Deze soort voelt zich thuis in het struikachtige landschap. In de poelen zetten kikkers, padden en salamanders hun eieren af. Ook diverse zoogdieren voelen zich thuis in het ruig begroeide gebied.

Locatie

Ten noorden van Lelystad, langs de Bronsweg aan de zuidzijde van de N307.

Praktische informatie

Wandelen

Je kunt vrij wandelen over de paden.

Verrekijker aanbevolen

Neem je verrekijker mee.

Parkeren

Je kunt je auto parkeren bij de ingang aan de Bronsweg.

Picknicktafel / bank

Er zijn picknicktafels aanwezig om even te rusten en wat te eten en drinken.

Laarzen aanbevolen

Laarzen aanbevolen. Het kan drassig en vochtig zijn.

Honden niet toegestaan

In dit gebied zijn honden niet toegestaan.

Paardrijden verboden

In dit gebied is paardrijden verboden.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?