Kamperhoek: impuls voor moerasnatuur

Het Flevo-landschap werkt aan behoud en verhoging van de aantallen moerasbroedvogels en libellen in de Kamperhoek. Daarvoor hebben vanaf eind oktober enkele weken grondwerkzaamheden plaatsgevonden, als onderdeel van een stevige upgrade van het gebied. Er komt nog een nieuwe vogelkijkscherm, op een uitkijkbult op enkele tientallen meters van de oude kijkhut.

Betere kwaliteit moeras

De aantallen moerasbroedvogels en libellen in de Kamperhoek blijven achter bij de verwachting. Daarom wordt het eiland in de zogenoemde Pleisterplas weer onderdeel gemaakt van het moerassysteem. Ook mag de waterkwaliteit beter, voor het waterleven en de voedselbeschikbaarheid voor vogels en andere dieren. De plas zit nu op een omslagpunt naar een troebel systeem. Dat komt mede doordat er zoveel aalscholvers broeden (ca 900 nesten in 2021), en dan vooral door de hoeveelheid poep die ze als kolonie produceren.

kamperhoek

Ingrepen

Het eiland wordt daarom verlaagd en van opslag van boompjes ontdaan. Dit is de jonge, natuurlijke aanwas, nog klein en laag, en niet geschikt voor vogelnesten. Begrazing had deze bomengroei moeten voorkomen, maar dit is onvoldoende effectief gebleken.

De grond die bij het afgraven van het eiland vrijkomt gaat naar de wand voor oeverzwaluwen, naar de terp voor het nieuw te plaatsen kijkscherm, en waar nodig naar verbetering van het beheer- en onderhoudspad.

Meer variatie

Verder krijgen de graslanden een impuls. Ondanks de begrazing door biologisch vleesvee in het kader van beheer, zijn ze nog steeds te homogeen, droog en relatief nutriëntenrijk. Ze bieden zeer weinig variatie in habitats. Denk aan variatie in vegetatiestructuur, plas-dras en nat grasland. De omstandigheden voor trek-, water en weidevogels en aquatische macrofauna (vlinders en andere insecten) zijn daarom verre van optimaal.

Dat willen we gaan verbeteren door het graven van een lange, flauwe oever langs het natte grasland. Zo ontstaan meer gradaties tussen nat en droog grasland; een soort slenk.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit graafwerk en grondverplaatsing binnen het gebied. Afvoer van grond is dus niet aan de orde. De werkzaamheden zijn op maandag 30 oktober gestart met het leggen van rijplaten voor de aannemer vanaf een zij-ingang. Die week verdwijnt ook de huidige vogelkijkhut. Voor de kerst (2023) is het meeste werk afgerond. 

Door de vele regen is het helaas nog niet mogelijk geweest om ook het nieuwe kijkscherm te plaatsen op de nieuwe uitkijkbult die het hele gebied overziet. Ook de verplaatste en vernieuwde zwaluwwand was nog niet goed af te werken. Zo gauw dit mogelijk is, gebeurt beide alsnog.

aalscholver

Over de Kamperhoek

De Kamperhoek was ten tijde van de ontwikkeling van deze polder een zanddepot voor de wegaanleg. Doordat er in de winter plassen ontstonden en het depot ruw overgroeid raakte, vonden tientallen vogels hier, zo aan de rand van het IJsselmeer/Ketelmeer, begin jaren zestig plek om te rusten en te eten. In 1968 richtte de RIJP het gebied van 90 hectare in als pleisterplaats voor zangvogels, waad- en watervogels, en riet- en moerasvogels. De Kamperhoek hoort hiermee tot de oudste voorbeelden voor ‘natuurbouw’ in Oostelijk Flevoland. En ook nu nog is het gebied belangrijk voor trekvogels in het voor- en najaar (midden in de ‘Natte as’ tussen Oosterschelde en Waddenzee). Al decennia een bijzondere en belangrijk pleisterplaats dus.

Impuls natuurkwaliteit

Het Flevo-landschap geeft hiermee een belangrijk impuls in kwaliteit en oppervlak van moerasvegetatie in de Natte As en als leefgebied voor o.a. moerasvogels, libellen, vlinders en vleermuizen. Ook ontstaat meer rust- en foerageergebied voor watervogels vanuit het IJsselmeer (onderdeel Natte As).

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?