Broedvogeltellingen: Urkerbos, Urkerveld, Kamperhoek, Lepelaarplassen

De broedvogeltellingen voor een aantal van onze gebieden zijn bekend gemaakt! We bespreken de resultaten van enkele gebieden langs het IJsselmeer en het Markermeer: het Urkerbos, de Kamperhoek en de Lepelaarplassen. 

Urkerbos, Urkerveld en Staartreservaat: telling 2021

Naast de flora en de insecten zijn in het Urkerbos ook de broedvogels in het bos, het moerasgedeelte (Staartreservaat) en het nieuw ingerichte Urkerveld geïnventariseerd. In 2021 werden er 55 soorten vastgesteld. Dit zijn er meer dan in de vorige inventarisatie uit 2015, toen waren dit er 45. Het bos is nu zo’n 60 jaar oud. Het is een gemengd bos met zowel loofhout als naaldhout. Dit maakt het bos aantrekkelijk voor verschillende vogels. Er kwamen onder andere appelvink (32), boomklever (22), fluiter (1), kleine bonte specht (2), grote bonte specht (31), matkop (9), nachtegaal (3) en wielewaal (1). 

Karakteristieke naaldhoutsoorten zoals de goudhaan en de zwarte mees namen, net als elders in de polderbossen, sterk af (van 31 naar 17 en van 22 naar 10 respectievelijk). De kuifmees, ook een karakteristieke naaldhoutsoort, is helemaal verdwenen in het Urkerbos. Mogelijke oorzaak van deze achteruitgang is de sterfte onder de fijnsparren door de letterzetter gecombineerd met de voorjaars- en zomerdroogte van 2018-2020. In het Urkerbos broeden sinds 1989 in een opstand van Corsicaanse dennen blauwe reigers. Het begon ooit met 5 nesten maar inmiddels is het uitgegroeid tot een behoorlijke kolonie. Tussen 2009 en 2019 werden er gemiddeld 67 nesten geteld. Met enkele uitschieters in 2017 (89) en 2018 (80). In 2021 bleken er 67 nesten te zitten, precies het gemiddelde dus. Nieuwkomers zijn de blauwborst (1) en de waterral (1). Ook in het recent ontwikkelde Urkerveld is een interessant biotoop ontstaan voor onder andere gele kwikstaart (7), graspieper (10), kleine plevier (1) en witte kwikstaart (2).

Lepelaarplassen en Kamperhoek: telling 2022

We hebben ook de resultaten van de vliegtuigtellingen van Rijkswaterstaat binnen voor 2022. Zij houden met name een aantal kolonievogels in de gebieden grenzend aan de grote en randmeren in de gaten. Het gaat voor gebieden van Het Flevo-landschap om Lepelaarplassen en Kamperhoek. In de Lepelaarplassen broeden dit jaar 228 paar aalscholvers. Dat is een fllnke daling ten opzichte van 2021 (toen 395 paar). De Grote Zilverreigers zijn dit jaar met 53 paar aanwezig. Vorig jaar begonnen meer paartjes met nestbouw, maar werd de kolonie voor een groot deel verlaten later in het jaar. De blauwe reiger is stabiel met 7 paar (vorig jaar 8). De grauwe gans nam toe van 302 tot 365 nesten. (de grauwe gans is geen echte kolonievogel, maar de nesten zijn vanuit de lucht het makkelijkst te tellen) Ook in de Kamperhoek namen de aalscholvers (298 nesten) af, na een extreme piek in 2021 (toen bijna 1.000)! Een jaar eerder waren het er 380 (in 2019 76). De eerste nesten verschenen pas in 2016. Vorig jaar broedden voor het eerst Grote Zilverreigers (9 paar) in de Kamperhoek. Dit jaar deden 14 paar een broedpoging, maar de nesten werden in een vroeg stadium verlaten, mogelijk door de aanwezigheid van twee jonge zeearenden. De blauwe reiger broedt dit jaar voor het eerst in de Kamperhoek met twee nesten. Er broedden 15 paar grauwe gans, in 2021 nog 91 paar.

N.B.: roofvogelcijfers delen wij niet in verband met illegale bejaging en moedwillige verstoring.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?