Directie & Toezicht

Stichting Flevo-landschap werkt met een zogenaamd raad van toezicht-model en kent daarmee twee bestuursorganen: een directeur-bestuurder die de dagelijkse leiding heeft en een onafhankelijke raad van toezicht die toezicht houdt op de directeur-bestuurder.

Directie

Ben Huisman is directeur-bestuurder van onze stichting. Hij is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze organisatie. Ben stuurt het managementteam aan en stelt het beleid en de begroting vast. Hij is ook verantwoordelijk voor de verslaglegging via ons jaarverslag en de jaarrekening. Ben is natuurliefhebber pur sang en werkte hiervoor als directeur bij de Unie van Bosgroepen en als regiodirecteur Zuid-Nederland bij IVN. Hij wil de Flevolandse natuur nog mooier maken en mensen dichter bij de natuur brengen.

Ben is momenteel tijdelijk afwezig en wordt tot zijn terugkeer vervangen door Jan Leentvaar. Jan was ondermeer werkzaam als Director of Water Pollution Control and International Relations en Director Chief Inspector Watermanagement bij Rijkswaterstaat en senior adviseur bij United Nations-Water. Jan is al meer dan 20 jaar Em. Prof. Water and Environmental Policy Making bij IHE Delft Institute for Water Education.

Raad van Toezicht

Eland

Samenstelling

Onze Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vier tot zes personen. Benoeming vindt plaats voor (maximaal) vier jaar. Personen zijn eenmaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en elk deelbelang onafhankelijk, kritisch en waar nodig complementair kunnen opereren.

De Leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie onbezoldigd. Zij worden hier dus niet voor betaald, maar ontvangen uitsluitend een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten nodig voor het uitoefenen van hun functie als lid van de Raad van Toezicht.

Leden Raad van Toezicht

  • Voorzitter RvT: mevrouw A.J.M. Schelwald-van der Kley, directeur Envision-S, woonachtig in Lelystad.
  • De heer A.N.J. Slot, managing director Stichting Scheepvaart, woonachtig in Lelystad.
  • De heer A.J. Lok,  RA; director Bureau Vaktechniek Accountants bij Baker Tilly , woonachtig in Zeewolde.
  • De heer A.E.O. van den Berg; directeur/eigenaar MediaActivationCo. B.V./AS WE SPEAK Media B.V., Raad van Advies CVDT, woonachtig in Lelystad.

Taken van de Raad

De taken van de leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • RvT ziet toe op de algemene gang van zaken binnen Het Flevo-landschap en op het door de directeur/bestuurder gevoerde beleid en beheer.
  • RvT is belast met de formele taken en bevoegdheden die voorvloeien uit de statuten van Het Flevo-landschap (o.a. goedkeuren jaarplan en bijbehorende begroting, goedkeuren meerjarenbeleidsplan, goedkeuren jaarverslag en jaarrekening).
  • RvT treed op als sparringpartner (adviseur en klankbord) van de directeur/bestuurder.
  • RvT functioneert als werkgever van de directeur bestuurder.

De missie, visie en het meerjarig strategisch beleid van Het Flevo-landschap zijn daarbij leidend.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?