Directie & Toezicht

Stichting Flevo-landschap werkt met een zogenaamd raad van toezicht-model en kent daarmee twee bestuursorganen: een directeur-bestuurder die de dagelijkse leiding heeft en een onafhankelijke raad van toezicht die toezicht houdt op de directeur-bestuurder.

Directie: Philip Makkink

Philip Makkink is directeur-bestuurder van onze stichting. Hij is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze organisatie. Philip stuurt het managementteam aan en stelt het beleid en de begroting vast. Hij is ook verantwoordelijk voor de verslaglegging via ons jaarverslag en de jaarrekening. Philip is natuurliefhebber pur sang en werkte hiervoor als Gebiedsmanager Flevoland, Marker Wadden & Zwarte Meer bij Natuurmonumenten. Hij wil de Flevolandse natuur nog mooier maken en zet zich in voor een intensievere samenwerking met andere organisaties om een natuurinclusiever Flevoland te realiseren.

Raad van Toezicht

Eland

Samenstelling

Onze Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vier tot zes personen. Benoeming vindt plaats voor (maximaal) vier jaar. Personen zijn eenmaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en elk deelbelang onafhankelijk, kritisch en waar nodig complementair kunnen opereren.

De Leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie onbezoldigd. Zij worden hier dus niet voor betaald, maar ontvangen uitsluitend een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten nodig voor het uitoefenen van hun functie als lid van de Raad van Toezicht.

Leden Raad van Toezicht

  • Voorzitter RvT: de heer A.N.J. Slot, managing director Stichting Scheepvaart, woonachtig in Lelystad.
  • De heer A.J. Lok,  Trainer en adviseur bij Kriton B.V., Lid bestuur Faculty Audit & Assurance, NBA, woonachtig in Zeewolde.
  • De heer A.E.O. van den Berg; directeur/eigenaar MediaActivationCo. B.V./AS WE SPEAK Media B.V., Raad van Advies CVDT, woonachtig in Lelystad.
  • Mevrouw H.S. Boerrigter, Programmamanager DAW-Kennisprogramma (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer), woonachtig te Lelystad.
  • Mevrouw S. Olivier, lid College van Bestuur van de Stichting Almeerse Scholen Groep, woonachtig in Lelystad.

Taken van de Raad

De taken van de leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • RvT ziet toe op de algemene gang van zaken binnen Het Flevo-landschap en op het door de directeur/bestuurder gevoerde beleid en beheer.
  • RvT is belast met de formele taken en bevoegdheden die voorvloeien uit de statuten van Het Flevo-landschap (o.a. goedkeuren jaarplan en bijbehorende begroting, goedkeuren meerjarenbeleidsplan, goedkeuren jaarverslag en jaarrekening).
  • RvT treed op als sparringpartner (adviseur en klankbord) van de directeur/bestuurder.
  • RvT functioneert als werkgever van de directeur bestuurder.

De missie, visie en het meerjarig strategisch beleid van Het Flevo-landschap zijn daarbij leidend.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?