Larserbos: natuurimpuls voor grasland

In het Larserbos ligt een soorten- en structuurarm grasland zonder nattere delen. Om meer variatie in soorten te krijgen en de algemene natuurkwaliteit te verbeteren, gaan we poelen aanleggen en struweel aanplanten langs de bosrand.

vlinder
Lankaartje op gewone berenklauw
limousinkoeien

Meer reliëf, meer soorten

Op de voormalige akker in het Larserbos grazen al enkele jaren de bruine Limousin-koeien van Monique en Martijn Schieman van de biologisch-dynamische boerderij De Zonneboog. Die begrazing verrijkt de fauna. Veel soorten zijn afhankelijk van grazers: van de structuur die ze creëren met luwere hoekjes die sneller opwarmen en vochtigere of beschaduwde plekjes (microhabitats). Maar ook soorten die leven op of in de mest en op grazers zorgen voor een mooie spreiding in bloei. Daardoor is er over een langere periode nectar en stuifmeel aanwezig voor insecten. Tot slot kunnen grazers zorgen voor meer dynamiek in het landschap, waarbij ze bosranden (zeker met stekelsoorten) langdurig in stand kunnen houden, verjongen en verdichten.

Het kan op deze plek in het Larserbos echter nog beter: met structuurrijke, soortenrijke en matig voedselrijke poelen en ‘zachtere’ bosranden.

vuurlibel

Poelen voor diversiteit

Het graven van poelen zorgt voor diversiteit in soorten en leefgebied. De poelen kunnen zich voeden met kwel- en regenwater. Ze krijgen flauwe oevers. De poelen passen goed bij het karakter van het bos, dat van oudsher al meer waterpartijen heeft.

De vrijkomende grond wordt ter plaatse gebruikt. Deels voor enkele grondbulten, deels voor een lage, slingerende grondwal (ongeveer een meter hoog). De wal wordt afgewerkt met zand. Hij functioneert zo als keverbank: er groeit net wat andere vegetatie op dan op de klei, en ook de grond warmt er iets sneller op. Dat is fijn voor zandbijen en andere kleine beestjes. Bovenop komt een deel van het wandelpad.

Zachtere bosrand

“Een ecologisch goede bosrand bestaat uit een mantel en een zoom”, licht boswachter Linde toe. “De mantel is een struik- of hakhoutzone. De zoom is een zone met ruigtekruiden. Grazers kunnen dit – zeker met stekelsoorten – uitstekend in stand houden en bij extensieve begrazing dragen ze zo sterk bij aan de natuurwaarde ervan.”

In de huidige situatie is de overgang tussen het essen-iepenbos rondom en het grasland nogal abrupt (scherp). Die bosrand worden zachter. De kunst is om zowel een variatie in soorten als structuren te krijgen in deze mantelzoomvegetatie.

poel

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan vooral uit graafwerk en grondverplaatsing binnen het gebied. Afvoer van grond is dus niet aan de orde. Zie ook de kaart.

De werkzaamheden starten in oktober en zijn, als het weer blijft meewerken, binnen 2-3 weken klaar. Daarna vindt de benodigde aanplant plaats.

Tijdens de grondwerkzaamheden hoeft de wandelroute door dit deel niet te worden verlegd. Na afronding gaat wel een kleine aanpassing volgen, voor een nog betere beleving van de voormalige akker.

Impuls natuurkwaliteit

Zo werkt Het Flevo-landschap ook in de buurt van Lelystad aan behoud en verbetering van natuurkwaliteit in Flevoland, en voor iedereen te beleven.  

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?