Over het gebied

Het Greppelveld ademt de sfeer van een oud-Nederlands weidelandschap. In het kruidenrijke grasland vinden vogelsoorten als grutto, wulp, grutto, kievit en watersnip foerageer- en nestgelegenheid. Het gerestaureerde havenhoofd van Elburg is het markante herkenningspunt van het Greppelveld. Een gebied dat uitnodigt tot vogels spotten!

Boeiende geschiedenis

Waar eens de botters vanuit Elburg het ruime sop kozen, ligt nu een bijzonder weidevogelreservaat met een boeiende geschiedenis. Het Greppelveld ontstond na het droogvallen van Oostelijk Flevoland in 1957 als vanzelf op de natte kwelzone aan de voet van de dijk. Voor een betere ontwatering werd de kwelzone intensief begreppeld en met gras ingezaaid. Dankzij het extensieve gebruik, de variatie in hoogteligging en de sterke kwel ontstond een kruidenrijk grasland dat zeer aantrekkelijk bleek voor weidevogels. Het gebied is in het voorjaar een prachtige plek om grutto’s, tureluurs, zomertalingen, slobeenden, graspiepers, wulpen, kwartelkoningen, watersnippen en kieviten te zien en te horen. In het najaar is het terrein een belangrijke pleisterplaats voor trekvogels zoals ganzen en zwanen.

Havenhoofd Elburg

Het Greppelveld is nu een middelgroot natuurgebied dat bestaat uit vochtig grasland, water en houtsingels. Het samenspel van vochtig grasland en overgangen naar struweel bepalen de natuurwaarden van het gebied en geven de aanblik van een echt Nederlands polderlandschap. In het Greppelveld ligt een voor Flevoland belangrijk cultuurhistorisch element namelijk het “havenhoofd Elburg”. Bezoekers kunnen – met een beetje fantasie – het ruisen van de golven van de voormalige Zuiderzee ervaren.

Natuurherstel

Het waterpeil in het Greppelveld wordt hoog gehouden, want weidevogels broeden bij voorkeur in vochtig grasland. Met hun snavel prikken ze in de vochtige grond om emelten, larven van de langpootmug, te verschalken. Het grasland in het gebied is bemest met oude stalmest om het bodemleven, het voedsel voor de weidevogels, extra te stimuleren. Bijzonder is dat het oude deel van het Greppelveld nu een groot aantal broedende graspiepers herbergt terwijl deze vogel elders in Nederland snel in aantal afneemt.

Locatie

Tegenover Elburg tussen de dijk van het Drontermeerdijk, Elburgerweg en de Stobbenweg.

Praktische informatie

Geen vrije toegang

Het Greppelveld is niet vrij toegankelijk. Het havenhoofd is wel te bezoeken. Je kunt de auto aan de andere kant van de weg parkeren. Excursies zijn op aanvraag.

Vogels observeren

Vogels zijn goed te observeren vanaf de Stobbenweg, het oude havenhoofd en de Drontermeerdijk.

Wandelen

Greppelveld is onderdeel van een lange afstandswandeling. Deze loopt langs het gebied.

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?