Ingrepen Rotterdamse Hoek trekken veel vogels aan

Onlangs heeft ons ecologen-team een monitoringsbezoek gebracht aan natuurgebied de Rotterdamse Hoek in de Noordoostpolder. Het vroege voorjaar is de beste tijd om weidevogels te zien en het team was erg benieuwd of de werkzaamheden van afgelopen najaar al vruchten hebben afgeworpen.

Deze werkzaamheden waren er vooral op gericht om de aanwezige plassen minder diep te maken, de rietvelden te vergroten en het weidevogeldeel van het gebied greppels en lichte ophogingen te geven zodat het broedsucces van de weidevogels behouden blijft. Vogels houden van zulke variatie in nat-droog op kleine afstand. Ze hebben beide nodig om jongen groot te brengen. Ook het bodemleven verbetert door de ingreep.

De vernatting van de Rotterdamse Hoek is vanuit de lucht goed zichtbaar. Foto: Jeroen van Wijk

Veel vogels

Het team was zeer verheugd dat het gebied er prima bij lag. Waar het gebied voorheen een egale plas water was in het vroege voorjaar, zeker na veel regenval zoals in de afgelopen maanden, zijn er nu verspreid door het grasland ook droge delen aanwezig. Soorten als kleine plevier, kievit en gele kwikstaart maakten hier al volop gebruik van. In de drassige delen foerageerden meerdere grutto’s en tureluurs. Goede kans dat zij de komende tijd een broedpoging zullen wagen. Naast de broedvogels zagen de ecologen meerdere doortrekkers: onder andere bosruiters, witgatjes en kemphanen. Een teken dat het gebied een belangrijke stapsteen op de migratieroute van trekvogels is. Verder was een bruine kiekendief regelmatig jagend boven het grasland te zien. Boven een nieuw verworven kavel zongen veldleeuweriken en graspiepers. Andere waargenomen soorten waren: grauwe ganzen met jongen, dodaarzen, bergeenden, wintertalingen, krakeenden, slobeenden, smienten en zomertalingen.

© Jeroen van Wijk
Bos, nat grasland en rietvelden wisselen elkaar af. Foto: Jeroen van Wijk

Geweldige eerste indruk

In het moerasdeel van de Rotterdamse Hoek, dat bestaat uit een aantal grote vijvers met omringende rietkragen, stal een roerdomp de show. De ‘hoempende’ zang galmde door het gebied. De laatste jaren lijkt de roerdomp permanent aanwezig te zijn in het gebied. Ook andere typische rietvogels, zoals rietgorzen, rietzangers en kleine karekieten lieten zich zien en horen.

Een geweldige eerste indruk dus. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.

Ook grutto’s weten de Rotterdamse Hoek te vinden. Foto: Ernst Dirksen

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?