Natuurorganisaties lanceren visie op natuurinclusieve toekomst Flevoland

Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben een gezamenlijke ruimtelijke visie op de provincie Flevoland gepresenteerd. Hierin kijken de natuurbeheerders vooruit op wat de Flevolandse natuur nodig heeft om robuust en duurzaam te zijn. En ook hoe natuur voor alle andere ruimtelijke opgaven en sectoren van meerwaarde kan zijn. 

De visie ‘Rijk Voorland’ is op woensdag 7 december aangeboden aan de commissaris van de Koning Leen Verbeek, heemraad Piet Boer van Waterschap Zuiderzeeland, wethouder Thomas Gillissen van de gemeente Noordoostpolder en de voorzitter van het Flevolands Agrarisch Collectief Peter Bentum. Het is een start om op een optimistische manier met burgers, boeren, natuurbeheerders en overheden samen te werken aan de natuurinclusieve toekomst van Flevoland. Natuur en Milieufederatie Flevoland, Landschapsbeheer Flevoland en IVN ondersteunen de visie.

Het landschap van Flevoland staat grote veranderingen te wachten. De bodem daalt, grondwater verzilt en natuur en landbouw hebben steeds vaker te maken met droogte. En ook grote opgaven als klimaatverandering, verstedelijking, biodiversiteit en de transitie van de landbouw vragen om ruimte en gezamenlijke oplossingen. ‘Rijk Voorland’ geeft de visie van de drie organisaties op een natuurinclusief Flevoland waarin ze ervoor pleiten dat de bodem en water leidend worden in nieuwe ruimtelijke plannen. Ze zien veerkrachtige natuur niet als luxe maar als de basis voor een duurzame toekomst van de provincie. Elk landschap heeft zijn eigen mogelijkheden. Zo legt bos CO2 vast en houdt het als een spons water vast voor natuur, landbouw en achterland.

Neem de tijd

Commissaris Leen Verbeek vindt dat de visie op een interessant moment wordt gelanceerd met de verkiezingen van Provinciale Staten in het vooruitzicht. Ook vraagt hij aandacht voor de verschillende schaalniveaus waarop discussies over ruimtelijke opgaven spelen: zowel op gebiedsniveau als op landelijk- en Europees niveau. De andere bestuurders Wout Neutel van Staatsbosbeheer, Philip Makkink van Natuurmonumenten en Jan Leentvaar van Het Flevo-landschap benadrukten ook dat we niet bij nul beginnen. De visie sluit aan bij ontwikkelingen die al lopen. Doe het vooral samen en zorgvuldig met alle belanghebbenden en neem er de tijd voor, ook als knopen doorhakken lastig wordt. De terreinbeherende organisaties willen dat de natuur geen sluitpost meer is maar als vertrekpunt gebruikt moet worden.

Inspiratie

Een gevarieerd gezelschap van betrokkenen zag hoe verschillende thema’s uit de visie op een aantal plekken in de provincie al in de praktijk te zien zijn. Zo brachten we een bezoek aan agrariër Jelle Hakvoort bij het Kuinderbos met een natuurinclusieve bedrijfsvoering en is in de Randbossen in het oosten van Flevoland gekeken hoe bossen kunnen bijdragen aan een grotere zoetwatervoorraad en meer biodiversiteit.

Nieuwsgierig? Download dan de visie ‘Rijk Voorland’

Steun ons werk

Bijna overal in Flevoland is wel een mooi natuurgebied in de buurt. Maar al dat moois is wel kwetsbaar. Onze boswachters zijn dagelijks in de weer om de natuur te beschermen en te behouden. Voor de financiering van ons werk zijn we afhankelijk van donaties. Help je mee?