Projecten

Behalve de terugkerende beheer- en onderhoudswerkzaamheden voert Het Flevo-landschap ook projecten uit om de natuur te ontwikkelen, beter toegankelijk te maken of onder de aandacht van het publiek te brengen. Hieronder volgt een selectie van de belangrijkste lopende projecten.

Nieuwe Natuur Flevoland

Op woensdag 17 december heeft Provinciale Staten van Flevoland een besluit genomen over de projecten in het kader van het Programma Nieuwe Natuur. Het Flevo-landschap heeft hiervoor eigen projecten ingediend en is blij dat zij de uitvoering kan oppakken. 

Nieuwe Natuur Noorderwold-Eemvallei
In en nabij het plangebied Oosterwold (ontwikkeling Almere en Zeewolde) nabij de A6 en ten oosten van de A27 kan een natuurrijk en gastvrij gebied ontwikkeld worden waar bezoekers het beste wat natuur en landbouw in Flevoland voortbrengen, ervaren en beleven. Noorderwold-Eemvallei brengt natuur, landbouw en stad bij elkaar.

In dit voorstel wordt 250 ha nieuwe natuur ontwikkeld die nieuw leefgebied biedt voor vogels van moeras, grasland, struweel en akkerland en die goed past in de agrarische omgeving, maar ook een bijdrage levert aan de biologische (stads)landbouw. De uitbreiding van biologische (stads)landbouw (circa 680 ha) levert een verdere versterking van de biodiversiteit en natuurwaarden op. Een win-win situatie. Het Flevo-landschap heeft dit voorstel samen met ERF ingediend.


Nieuwe Natuur Gouden randen Pampushout
Aan de randen van de Pampushout in Almere wordt een strook wetland (open water en riet) aangelegd. Totaal 19 ha. Deze nieuwe natuur voegt een nieuw leefgebied toe aan het bos en vormt ook de ontbrekende schakel in de ecologische verbindingszone van de Lepelaarplassen naar het Kromslootpark. Essentieel voor dieren als de purperreiger en de bever. Maar deze 19 ha versterken ook de gehele Pampushout. Een gebied van 525 ha.

Nieuwe Natuur Schokland
Nieuwe Natuur Schokland moet ervoor zorgen dat de archeologische schatten in de bodem ten zuiden van Schokland goed bewaard blijven. Die zijn uniek en één van de belangrijkste redenen waarom Schokland UNESCO Werelderfgoed is. Deze status brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Om de archeologische waarden te behouden, zal dit gebied van functie moeten veranderen. Er ligt nu een kans om het gebied om te vormen naar natuur. Dat zou de knelpunten tussen archeologie en landbouw wegnemen en kansen benutten voor ontwikkeling van natuur en recreatie

Nieuwe Natuur Urkerveld
Het Urkerveld wordt een toegankelijk en beleefbaar natuurgebied waarbij ook aandacht is voor cultuurhistorie, educatie en recreatie. De nieuwe natuur die hier door Het Flevo-landschap wordt aangelegd zal een overgangszone gaan vormen van het Urkerbos en het open polderlandschap. Dit maakt het gebied interessant voor flora en fauna, maar zeker ook voor de recreant. De gemeente Urk heeft een fietspad en de dijkovergang aangelegd, waardoor een mooie fietsverbinding tussen de Westermeerweg en het fietspad op de Westermeerdijk ontstaat; een oost-west ontsluiting. Eind 2019 start de aanleg van de nieuwe natuur op het Urkerveld. In het voorjaar van 2020 kunt u al fietsend of wandelend volop genieten van de verschillende typen natuur. Het nieuwe fietspad zorgt ook voor een betere zichtbaarheid van het Geologisch Reservaat P. van der Lijn. In het reservaat bevinden zich zeer oude zwerfstenen die na de laatste ijstijd zijn achtergebleven.

Nieuwe Natuur Urkerveld is onderdeel van het provinciaal programma Nieuwe Natuur. Het plangebied is bijna 30 hectare groot en ligt ter hoogte van de Westermeerweg en grenst aan het Urkerbos.

Oostvaardersoevers

Het doel van de Oostvaardersoevers is om het Markermeer te verbinden met de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Hierdoor kunnen vissen en andere waterdieren makkelijker van het ene naar het andere gebied. De natuur in de drie gebieden wordt zo versterkt.

In november 2019 heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, na afstemming met minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Startbeslissing van het project Oostvaardersoevers ondertekend. In de Startbeslissing staat waarom de verbinding nuttig en noodzakelijk is. Hiermee is een akkoord gegeven om verder te onderzoeken hoe de verbinding gerealiseerd kan worden. Rijkswaterstaat en provincie Flevoland werken daarbij samen met Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap, waterschap Zuiderzeeland, gemeente Almere en gemeente Lelystad.Natuur en recreatie versterken  
Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn drie bijzondere Natura 2000-gebieden in het hart van Nederland. Ze zijn van cruciaal belang voor grote aantallen vogels en vissen die hier permanent leven of er een tussenstop maken op hun trekroutes. De gebieden kunnen op dit moment niet goed van elkaar profiteren. Dit komt omdat ze van elkaar gescheiden zijn door de Oostvaardersdijk. Uitwisseling van water en voedingsstoffen is niet mogelijk en vissen komen  moeilijk van het ene naar het andere gebied. Met het project Oostvaardersoevers wordt onderzocht hoe een verbinding te maken is, waarbij tevens bewoners en bezoekers meer kunnen genieten van het gebied.

Innovatieve oplossingen nodig
In het gebied tussen Almere en Lelystad langs de Oostvaardersdijk wordt gekeken waar een verbinding mogelijk is. Daarbij moet rekening gehouden worden dat het Markermeer daar 3,5 tot 4,5 meter hoger ligt dan de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Ook is de dijk belangrijk voor de waterveiligheid van Flevoland en ligt de provinciale weg Almere-Lelystad op de dijk. Innovatieve oplossingen zijn nodig.

Natuur en recreatie versterken  
Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn drie bijzondere Natura 2000-gebieden in het hart van Nederland. Ze zijn van cruciaal belang voor grote aantallen vogels en vissen die hier permanent leven of er een tussenstop maken op hun trekroutes. De gebieden kunnen op dit moment niet goed van elkaar profiteren. Dit komt omdat ze van elkaar gescheiden zijn door de Oostvaardersdijk. Uitwisseling van water en voedingsstoffen is niet mogelijk en vissen komen  moeilijk van het ene naar het andere gebied. Met het project Oostvaardersoevers wordt onderzocht hoe een verbinding te maken is, waarbij tevens bewoners en bezoekers meer kunnen genieten van het gebied.

Innovatieve oplossingen nodig
In het gebied tussen Almere en Lelystad langs de Oostvaardersdijk wordt gekeken waar een verbinding mogelijk is. Daarbij moet rekening gehouden worden dat het Markermeer daar 3,5 tot 4,5 meter hoger ligt dan de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Ook is de dijk belangrijk voor de waterveiligheid van Flevoland en ligt de provinciale weg Almere-Lelystad op de dijk. Innovatieve oplossingen zijn nodig.

Deelname in het project Visie Erfgoed en Ruimte Schokland

Om de bijzondere kwaliteiten van Schokland beter bekend te maken bij het publiek, stelt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed € 350.000 beschikbaar voor Schokland en omgeving. Naast de rijksbijdrage stellen de gemeente Noordoostpolder en Het Flevo-landschap ieder een bedrag beschikbaar..

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt € 350.000 beschikbaar voor Schokland en omgeving. Gemeente Noordoostpolder gaat het bedrag inzetten om de presentatie, beleving en toeristische en recreatieve ontwikkeling van Schokland en omgeving te stimuleren. De gelden komen voort uit de Visie Erfgoed en Ruimte van het kabinet. Deze Visie Erfgoed en Ruimte luidt een volgende fase in van de modernisering van de monumentenzorg en is gericht op het verbinden van de zorg voor het cultureel erfgoed met andere ruimtelijke ontwikkelingsopgaven op het gebied van onder meer economie, veiligheid en duurzaamheid. Gemeente Noordoostpolder en Het Flevo-landschap stellen naast de rijksbijdrage ieder een bedrag beschikbaar van € 40.000.

Economische stimulans

Het doel is om de bijzondere kwaliteiten van Schokland beter bekend te maken bij het publiek. Daarvoor worden passende activiteiten ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van de plannen wordt ook rekening gehouden met een economische stimulans: Gemeente Noordoostpolder kijkt hoe de ondernemers in het gebied hier goed op aan kunnen haken. De plannen voor Schokland en omgeving staan niet op zich. In de periode 2007-2012 werd er via een eerste Publieksparticipatieplan geïnvesteerd om Schokland en omgeving te promoten. Daarvoor werden onder andere toeristische arrangementen, een website en de Archeoroute in het leven geroepen.

Financiering: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gemeente Noordoostpolder, Het Flevo-landschap

Ontvang onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes!